skip to Main Content

Privacy Beleid van de Kennisbank Participeren met Beperkingen

Dit Privacy Beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Kennisbank Participeren met Beperkingen (hierna KPB) verwerkt van haar gebruikers.

De KPB hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In dit Privacy Beleid van de KPB willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De KPB houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Beleid;
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

De KPB is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens in de KPB. Indien je na het doornemen van ons Privacy Beleid, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die ofwel direct over een persoon gaan ofwel naar een persoon te herleiden zijn. Denk hierbij aan naam/adres/woonplaats (NAW-gegevens) of een Burgerservicenummer (BSN).

De KPB verwerkt persoonsgegevens van je omdat je gebruikmaakt van de KPB, deelneemt aan activiteiten van de KPB of omdat deze door jezelf of jouw organisatie/vereniging aan ons verstrekt. De KPB verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Toestemming (grondslag)

Indien je gebruikt maakt van de KPB of om een andere reden persoonsgegevens aan de KPB verstrekt, geeft je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacy Beleid te verwerken. Deze toestemming wordt gegeven door per e-mail een verzoek in te dienen om een gebruikersaccount voor de KPB aan te maken. Wij adviseren je om het Privacy Beleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

Verantwoordelijke

De Whiplash Stichting Nederland (WSN) is penvoeder van het PGO-Voucherproject. De WSN heeft het projectleiderschap uitbesteed. Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens tijdens de duur van het PGO-voucherproject (2016 t/m 2019) is de projectleider van de KPB. De projectleider is bereikbaar via info@ervaringsdeskundigheidwerkt.nl .

Welke gegevens verwerkt de KPB en voor welk doel

De volgende persoonsgegevens worden door de KPB verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Vereniging/organisatie
 • Functie
 • Overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn, zoals bv gebruikersnaam en/of social media accounts
 • Alle persoonsgegevens en andere kenmerken die uzelf publiceert in de KPB

KPB verwerkt de genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Je naam en e-mailadres worden gebruikt om een gebruikersaccount aan te maken
 • Je naam en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het gebruik van de KPB en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden
 • Je naam en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten (zoals trainingen) van de KPB
 • Je naam en e-mailadres worden gebruikt om onderzoek te doen naar het gebruik van de KPB
 • Je naam en e-mailadres worden gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met KPB en je te informeren over de ontwikkelingen van de KPB
 • Je gebruikersnaam, vereniging/organisatie en functie worden gebruikt om een account aan te maken.

E-mail berichtgeving:

De KPB gebruikt je naam en e-mailadres om je per e-mail een nieuwsbericht met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over de KPB te zenden. Afmelding voor deze berichten is te allen tijde mogelijk via info@ervaringsdeskundigheidwerkt.nl.

Websitegebruik: Cookies en formulieren

De KPB heeft een website: www.ervaringsdeskundigheidwerkt.nl en via deze website kan je inloggen op de KPB.

Er worden geen cookies gebruikt op onze website. We verzamelen geen gegevens om uw websitegebruik nader te analyseren en voor commerciële doeleinden te gebruiken.

De KPB gebruikt op haar website contactformulieren of linken naar formulieren (inschrijfmodules). De persoonsgegevens die zo worden verzameld, worden gebruikt om antwoord te geven op je vraag en/of opmerking.

Bewaartermijnen

De KPB verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je gebruik tot maximaal zeven jaar na afloop van dit gebruik. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

Verstrekking aan derden

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Ons Privacy Beleid is alleen van toepassing op de website van de KBP (website, kennisbank en community). Andere websites kunnen hun eigen Privacy Beleid hanteren. Wij raden u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen en wij niet zijn verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens bij het bezoeken van een andere website via een link vanuit de KPB.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar), indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de KPB passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de KPB gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

Inzagerecht en verwijdering klachten

Via info@ervaringsdeskundigheidwerkt.nl van de KPB kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De KPB zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren. Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in dit beleid kan je eveneens contact opnemen met de KPB via info@ervaringsdeskundigheidwerkt.nl. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gesteld via info@ervaringsdeskundigheidwerkt.nl

Klachten

Indien je klachten hebt over de wijze waarop de KPB je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de KPB via info@ervaringsdeskundigheidwerkt.nl. Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Als we er samen met u niet uitkomen, vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijzigingen

Dit Privacy Beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de KPB bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacy Beleid te bekijken.

Spelregels en disclaimer

Graag verwijzen wij je ook naar de spelregels van de community en de disclaimer. Ook dit beleid van is toepassing met betrekking tot het Privacy Beleid en het gebruik van de KPB.

Vragen

Als je naar aanleiding van ons Privacy Beleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

info@ervaringsdeskundigheidwerkt.nl

Back To Top