skip to Main Content

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de Kennisbank Participeren met Beperkingen.

Door de KPB te bezoeken en/of de op of via de KPB aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website en de KPB

De Kennisbank Participeren met Beperkingen (KPB) bestaat uit de website www.ervaringsdeskundigheidwerkt.nl en de kennisbank Participeren met Beperkingen met artikelen en de community. Deze disclaimer is van toepassing op alle onderdelen van de KPB, hierna genoemd KPB. De informatie op KPB is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Hoewel de KPB zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van de KPB en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan de KPB niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De KPB garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. De KPB wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer de KPB links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door de KPB worden aanbevolen. De KPB aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door de KPB niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

De KPB behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via de website of via de KPB aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op de website of de KPB over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de KPB of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

De KPB behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Responsible disclosure

Het kan onverhoopt voorkomen dat er een zwakke plek in een van onze systemen zit. Als u een kwetsbaarheid ontdekt, vragen wij u deze zo snel mogelijk te melden zodat we de benodigde maatregelen kunnen treffen.

Spelregels en Privacy Beleid

Tevens verklaren gebruikers van de KPB zich akkoord met de spelregels en het Privacy beleid van de KPB.

Contactgegevens

info@ervaringsdeskundigheidwerkt.nl

Back To Top